افتتاح شعبه ال سی من در فرمانیه تهران فروشگاه ال سی من در منطقه یک تهران در تاریخ 29 دی ماه 1400 افتتاح می گردد.