در تلالو پرتو نگاه ایزد منان به گواه نامش در راستای رونق ال سی من و به تبرک حمایتی از رنگ عشق شما یاران همیشگی، حیاتی مجدد به این قاب بخشیدیم