منظور از دراپ سایز بین کت وشلوارها میباشدکه این اندازه گیری بر اساس drop انجام میشود و به این معناست اختلاف دور سینه و دور کمر در واحد اینچ و معمولا دارای 4 تا 8 میباشد.