چرا این روز را جمعه سیاه (بلک فرایدی) می‌نامیم؟بلک فرایدی یا جمعه سیاه چه روزی است؟روز بعد از روز شکرگزاری که معمولاً از آن به عنوان جمعه سیاه یاد می شود