رنگ سال پنتون ، Viva (مجنتا – سرخابی رنگ سال 2023) Viva Magenta ، با شور و نشاط. مجنتا رنگی است که ریشه در طبیعت دارد که از خانواده قرمز نشات می گیرد و بیانگر سیگنال جدیدی از قدرت است.