شلوارها‌ی پارچه‌ای مردانه، دسته‌ی دیگر‌ی از انواع شلوار‌ها‌ی مردانه است که حتی با وجود شلوار‌ها‌یی مثل شلوار کتان، جین و ... در بین پوشاک آقایان، جایگاه متمایز و خاصی را برای خود دارد.