استفاده از کمربند چرم مردانه از گذشته‌های دور تا به امروز متداول بوده است. در گذشته از دستمال‌هایی به عنوان کمربند استفاده می‌شد. مردان دستمالی را همچون دستار به دور کمر خود می‌بستند.