يكي از مهمترين و اساسي‌ترين نكته‌ها در دنياي مد و لباس امروز كه سرعت پيشرفت آن هر از گاهي از سرعت نور هم بيشتر مي‌شود، بازگشت به گذشته است.