كت و شلوارها امروزه به يكي از اساسي ترين نيازها براي آقايان تبديل شده اند و هر مردي بايد در كمد لباس هايش يك دست كت و شلوار كه المان هاي دنياي امروزي مد و فشن را دارد، داشته باشد.